BÁN ĐẤT KHU ĐÔ THỊ TNR STARS QUẾ VÕ BẮC NINH

Quế Võ Bắc Ninh Đạt Tiêu Chuẩn Khu Đô Thị Loại IV

Phát huy lợi thế về hạ tầng giao thông, vị trí địa lý, nguồn tài nguyên đất đai, khoáng sản, Quế Võ Bắc Ninh xác định vai trò quan trọng và ưu tiên thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển xuất công nghiệp nên có bước tăng trưởng cao. Giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng cơ bản tăng mạnh. Các hoạt động thương mại dịch vụ sản xuất và đời sống của nhân dân mà còn đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ. Quế Võ Bắc Ninh đã thành công trong việc huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị theo hướng đồng bộ hóa, hiện đại hóa.

DỰ ÁN TNR STAR QUẾ VÕ BẮC NINH

Cơ sở hạ tầng được quan tâm cao nên đầu tư khá đồng bộ. Hệ thống giao thông phục vụ giữa các khu dân cư, khu cụm công nghiệp với các trục quốc lộ, tỉnh lộ được tập trung ưu tiên đầu tư đã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội.

Trong những năm tới, Quế Võ đặt ra kế hoạch TT.Phố Mới trở thành Đô thị loại IV, huyện Quế Võ trở thành thị xã trước năm 2025. Để thực hiện thành công các mục tiêu trên, Quế Võ tập trung các nguồn lực cho phát triển kinh tế, trước hết là tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng và thực thi các cơ chế, chính sách nhằm phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng hợp lý và bền vững. Huyện cũng đặc biệt coi trọng phát triển ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa có chất lượng và giá trị kinh tế cao, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, tạo những sản phẩm nông nghiệp sạch phục vụ nhu cầu ngày càng cao của nhân dân và các khu đô thị, khu công nghiệp.

Công tác giáo dục - đào tạo được giữ vững, nâng cao về chất lượng giảng dạy và học tập. Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị được quan tâm đầu tư; mạng lưới trường, lớp tiếp tục phát triển và sắp xếp hợp lý theo quy hoạch. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được các cấp, các ngành chú trọng đầu tư cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ y, bác sỹ, ngành y tế; từng bước chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, nếp sống văn minh…

TNR STAR QUẾ VÕ BẮC NINH

Quế Võ sẽ thực hiện nhiều hướng đi, giải pháp nhằm tạo đột phá về thu hút đầu tư vào các khu đô thị như DỰ ÁN TNR STAR QUẾ VÕ BẮC NINH và công nghiệp, cụm công nghiệp, vào lĩnh vực nông nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ, khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, chú trọng gắn kết với KHCN, bảo vệ môi trường... thúc đẩy kinh tế tăng trưởng cao, tạo điều kiện cho việc hoàn thành các tiêu chí đô thị loại IV.

Kinh tế của huyện Quế Võ đang phát triển nhanh mà vững vàng. Sản xuất công, nông nghiệp thuận lợi, giữ độ tăng trưởng, mọi chỉ tiêu kinh tế tăng khá hơn so với cùng kỳ. Trong thời gian tới, Quế Võ sẽ tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với xây dựng nông thôn mới. Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút và thực hiện các dự án đầu tư phát triển công nghiệp-dịch vụ trên địa bàn... Bằng những giải pháp cụ thể trên, Quế Võ quyết tâm giữ vững ổn định và nhịp độ tăng trưởng để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế.